Information om Tribeca Finansutveckling

Tribeca Finansutvecklings målsättning är att bidra med råd & produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Tribeca Finansutveckling grundades år 2006. Tribeca Finansutvecklings grundläggande idè är att utgöra en organisation där varje individ har en uppgift som är anpassad efter dennes utbildning, erfarenhet och kompetens.

Tribeca Finansutvecklings verksamhet som försäkringsförmedlare och rådgivare regleras av bland annat lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter samt lag (2005:405) om försäkringsförmedling. Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna ställs ett flertal krav på Tribeca Finansutveckling såsom bolag men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet.

Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Tribeca Finansutveckling har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs. Enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling har en försäkringsförmedlare bland annat en omfattande informationsskyldighet gentemot dig som kund.

På denna sida ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress, det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt investeringsrådgivning om fondandelar.

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Tfn: 060-18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Tillsyn

Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos Tribeca Finansutveckling har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
Tfn: 08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Tribeca Finansutveckling innehar ansvarsförsäkring hos QBE Insurance via SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Tribeca Finansutvecklings agerande har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot QBE Insurance . Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Tribeca Finansutveckling om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada ska motsvara minst 1 250 618 euro. Den högsta sammanlagda ersättning som kan betalas ut under ett år ska motsvara minst:

• 2 501 236 euro om högst tio personer omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början.
• 3 751 854 euro om mellan 11 och 20 personer omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början.
• 5 002 742 euro om fler än 20 personer omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början.

Villkoren för försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring regleras av 4 kap. förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling samt 5 kap. av FFFS 2005:11 om försäkringsför-medling. 1 FFFS 2005:11 fastställs de nnininninivåer för de högsta ersättningar som kan betalas ut för en enskild skada och sammanlagt under ett år.

Klagomål

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Tribeca Finansutveckling levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. När du vill klaga bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Tribeca Finansutveckling som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Tribeca Finansutveckling.

När du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Tribeca Finansutveckling du haft kontakt med i ärendet samt när dessa kontakter skett. Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Tribeca Finansutvecklings ambition är att ett klagomål skall behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Om du inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ärendet behandlat kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finans-byrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.

Tribeca Finansutveckling
Att: Klagomålsansvarig
Sveavägen 166, 113 46 Stockholm

Om en tvist uppstår mellan dig och Tribeca Finansutveckling kan denna prövas av svensk allmän domstol.